p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ali ÖZKAN, Ayşe KİN-İŞLER

Başkent Üniversitesi, Spor Bilimleri Bölümü, Ankara

Anahtar Sözcükler: Diz, ekstansiyon-fleksiyon, açısal kuvvet, tork, H/Q kuvvet oranı, futbolcu, egzersiz

Öz

Bu çalışma futbolcuların farklı hızlardaki diz fleksiyon ve ekstansiyon kuvvetleri ile hamstring/quadriceps (H/Q) kuvvet oranlarının incelenmesini hedefledi. Çalışmaya farklı amatör takımlarda oynayan 15 futbolcu gönüllü olarak katıldı. Futbolcuların maksimum izokinetik konsantrik diz fleksiyon ve ekstansiyon açısal kuvvetleri (tork) ile H/Q kuvvet oranları sağ ve sol bacakta 60º.s-1 ve 300º.s-1 hızlarda belirlendi. Futbolcuların sağ bacak diz fleksiyon torkları 60º.s-1 için 93.0 ± 9.0 N.m, 300º.s-1 için 81.0 ± 17.1 N.m; diz ekstansiyon torkları ise 60º.s-1 için 122.0 ± 17.1 N.m, 300º.s-1 için 99.0 ± 23.2 N.m olarak saptanırken; sol bacak için bu değerler sırasıyla 86.0 ± 16.8 N.m, 74.0 ± 18.4 N.m 125.0 ± 22.2 N.m ve 100.0 ± 24.9 N.m olarak belirlendi. Futbolcularda H/Q kuvvet oranları sağ bacakta 60º.s-1’de 0.77 ± 0.10, 300º.s-1’de 0.84 ± 0.19 olarak hesaplanırken; sol bacakta ise 60º.s-1’de 0.69 ± 0.10 ve 300º.s-1’de 0.75 ± 0.11 olarak bulundu. Bağımsız örnek T-testi sonuçları futbolcuların sağ ve sol bacak H/Q kuvvet oranları arasında hem 300º.s-1’de (t=2.280; p=0.039), hem de 60º.s-1’de (t=3.786; p=0.002) istatistiksel açıdan anlamlı farklılık varlığını gösterdi. Tork değerlerinde ise anlamlı bir fark belirlenmedi (p>0.05). Sonuç olarak futbolcuların sağ bacak H/Q kuvvet oranının sol bacak oranına kıyasla daha yüksek olduğunun belirlenmesi, sağ bacaklarının baskın bacakları olmasından kaynaklandığını düşündürdü.