p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Eren Canbolat1, Funda Pınar Çakıroğlu2

1School of Gastronomy and Culinary Arts, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2School of Nutrition and Dietetics, Ankara University, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Kadın üniversite sporcuları, yeme bozukluğu, beslenme alışkanlıkları, sporcu beslenmesi

Öz

Amaç: Kadınların spora daha fazla katılmaları, tanı yöntemlerinin gelişmesi ve bilimsel çalışmaların artmasıyla birlikte kadın sporcularda yetersiz enerji alımı, menstrüel bozukluklar, kas iskelet sistemi yaralanmaları gibi sağlık sorunları daha belirgin olmuştur. Kadın sporcuların beslenme durumlarını belirleyici çalışmaların yapılması gereklidir. Bu çalışma kadın üniversite sporcularında beslenme alışkanlıkları ile yeme bozukluğu durumunun incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 18-25 yaş aralığındaki 77 üniversite öğrencisi kadın sporcu katıldı. Sporculara ilişkin bilgiler anket yoluyla elde edildi. Yeme bozukluklarının belirlenmesinde “Eating Attitudes Test-26” (EAT-26) kullanıldı.

Bulgular: EAT-26 testi sonuçlarına göre kadın sporcuların %32.5’inde yeme bozukluğu saptandı. Yeme bozukluğu prevalansı kuvvet/güç sporcularında, öğün atlayan ve besin desteği kullanan sporcularda daha yüksek olmasına karşın istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Sporcuların haftalık egzersiz süreleri ile EAT-26 testi puanlarının arasında pozitif yönde orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlendi (r=0.321, p<0.05).

Sonuç: Kadın üniversite sporcularında yeme bozukluğu prevalansı ve hatalı beslenme alışkanlıklarının yüksek olduğu gözlendi. Kadın sporscuların beslenme alışkanlıklarının düzeltilerek, sağlıklarını koruma ve geliştirmenin yanı sıra kendilerine ve antrenörlerine bu konuda eğitimler vermenin gerekliliği açıktır. Ayrıca, sporcularda görülen yeme bozukluklarının tanı ve tedavi sürecinde hekim, diyetisyen, hemşire, psikolog ve antrenörlerin işbirliği yapması gerekmektedir.

Alıntı: Canbolat E, Cakiroglu FP. Eating disorders and nutritional habits of female university athletes. Turk J Sports Med. 2020;55(3):231-8.