p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Sabriye Ercan

Sports Medicine Department, Dr. Ersin Arslan Training and Research Hospital, Gaziantep, Turkey

Anahtar Sözcükler: Medial tibial stress sendromu, biyomekanik faktörler, D vitamini

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, MTSS tanısı bulunan sporcular ile sağlıklı sporcuların bazı biyomekanik faktörlerini ve D vitamini düzeylerini analiz etmektir.
Gereç ve Yöntemler: Nisan 2017-Mart 2018 tarihleri arasında MTSS tanısı konulmuş sporcular ve spora katılım muayenesi için başvuran sağlıklı sporcular araştırmaya dahil edildi. Katılımcıların fiziksel verileri, muayeneler sırasında ölçülen ‘Naviküler Çökme Testi’ sonuçları, alt ekstremite uzunlukları, ayakkabı numaraları, MTSS skorları, serum 25-hidroksi D vitamini, kalsiyum ve fosfor düzeyleri incelenerek analiz edildi.
Bulgular: MTSS tanılı 33 hastanın (sekiz kadın, 25 erkek) 26’sına ilk kez bu tanı konulmuştu. Hastaların yakınmaları ortalama 2.0±2.5 aydır devam etmekteydi. Ortalama MTSS skorları 4.7±2.1 puandı. Kontrol grubu (n=25) ile kıyaslandığında; hastaların yaş, boy, cinsiyet, spor yılı, yıllık antrenman süresi, haftalık antrenman süresi farklı değildi (p>0.05). MTSS tanılı gruptaki bireylerin vücut ağırlığı ve vücut kütle indeksi anlamlı olarak daha yüksekti (p˂0.05). Biyomekanik değerlendirmede ise sadece alt ekstremite uzunluğu açısından (MTSS grubu: 90.2±5.3 cm, kontrol grubu: 87.8±4.4 cm) gruplar arasında anlamlı fark saptandı (p=0.02). Biyokimyasal testlerde ise D vitamini (MTSS grubu: 21.9 ± 9.9 ng/ml, kontrol grubu: 22.8 ± 9 ng/ml) açısından gruplar arasında fark yoktu (p>0.05).
Sonuç: MTSS gelişimi için D vitamini düzeyinden ziyade biyomekanik faktörler daha etkili olabilir. MTSS tanısı alan sporcuların D vitamini düzeyi sağlıklı sporculardan farklılık göstermemekle birlikte her iki grupta da D vitamini seviyesi normal düzeyin altındadır. Bu sebeple tüm sporcuların yeterli D vitamin düzeyini koruması sağlanmalıdır.

Cite this article as: Ercan S. Are the levels of vitamin D and those of some clinical parameters in athletes diagnosed with medial tibial stress syndrome different from those in healthy athletes? Turk J Sports Med. 2019;54(2):108-16.