p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Fehime Haslofça1, Emine Kutlay2, Ercan Haslofça2

1Ege University Faculty of Sports Sciences, Physical Education & Sports Department, İzmir, Turkey
2Ege University Faculty of Sports Sciences, Coaching Education Department, İzmir, Turkey

Anahtar Sözcükler: Fiziksel uygunluk, Eurofit testleri, fiziksel özellikler, çocuk

Öz

Amaç: Bu çalışma, 11-12 yaş Türk çocuklarının otuz yıllık dönem içinde; fiziksel özellikleri ve motor yetilerinde ortaya çıkan değişimleri incelemek amacıyla gerçekleştirildi.
Gereç ve Yöntemler: Araştırmaya 11 yaş (n=187) ve 12 yaş (n=181) kızlarla, 11 yaş (n=435) ve 12 yaş (n=392) erkek çocuklar alındı. Veriler, 1983-1985 yılları arasında İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli’de; 1999-2003 yılları arasında İzmir’de ve son olarak 2013 yılında İstanbul’da yetenek taramasında gerçekleştirilen Eurofit testlerine ilişkin ölçümler aracılığı ile elde edildi. Üç döneme ait veriler karşılaştırılarak farklılaşmaya ve değişim oranlarına bakıldı. Verilerin istatistiksel analizi için MedCalc istatistik programı kullanılarak t-testi uygulandı.
Bulgular: Araştırma verilerinin analizi sonucunda; vücut ağırlığı ve vücut kütle indeksi (VKİ) değerlerinin ortalama %10 düzeyinde, deri altı yağ kalınlıklarının kızlarda %40-115, erkeklerde %55-150 arasında yükseldiği; sıçrama ve güç yetenekleri ile el kavrama kuvvetlerinin %20-25 azaldığı saptandı ve bu değişimler istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05).
Sonuçlar: Otuz yıllık süreçte 11-12 yaş kız ve erkek çocukların bazı fiziksel özellik ve uygunluk bileşenlerine ait değerlerinde, ilerleyen zaman içerisinde önemli kayıpların olduğu gözlendi.

Cite this article as: Haslofca F, Kutlay E, Haslofca E. Analysis of three decade changes in physical fitness characteristics of Turkish children aged between 11 and 12. Turk J Sports Med. 2017;52(4):137-45.
*Bu çalışma; 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde KKTC Yakın Doğu Üniversitesinde düzenlenen 2. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresinde sözel bildiri olarak sunulmuştur.