p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Şerife Şeyma Torgutalp1, Bülent Ülkar2

1Sports Medicine Section, Gaziler Physical Therapy and Rehabilitation, Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Sports Medicine, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Bibliyometri, benzerlik indeksi, araştırma suistimali, editöryal politikalar

Öz

Amaç: Spor Hekimliği Dergisi (TJSM), 2017 yılından bu yana gönderilen makalelerin metinsel benzerliğini tanımlamak için web tabanlı bir yazılım programı kullanmaktadır. Bu çalışmanın amaçları; 2017 yılından itibaren TJSM'de yayınlanan makalelerin ön değerlendirmesinde elde edilen benzerlik puanlarını belirlenmesi ve benzerlik puanları ile makale türü, makale dili ve yayın yılı arasındaki ilişkinin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntemler: 2017-2020 yılları arasında TJSM'de yayınlanan toplam 125 makale, dijital arşiv kullanılarak geriye dönük olarak incelendi. Analize araştırma makaleleri, derlemeler ve olgu sunumları dahil edildi. Toplam benzerlik skoru ile Tüm Kaynaklar Modu ve Eşleşme Modu'ndan elde edilen en yüksek benzerlik skorlarını içeren benzerlik puanları, iThenticate intihal kontrol programı kullanılarak elde edilen Benzerlik Raporlarından elde edildi. Makalenin türü, dili, yayın yılı, sorumlu yazarının Türkiye'den mi yoksa başka bir ülkeden mi olduğu ve benzerlik puanlarına ilişkin veriler kaydedildi.

Bulgular: Analiz edilen 119 makalenin %76.5'i (n=91) araştırma makalesiydi. Makalelerin çoğu (%95, n=113) Türkiye'deki yazarlar tarafından gönderilmişti ve makalelerin çoğunun (%62.2, n=74) dili Türkçe idi. Tüm makaleler için toplam ortanca benzerlik skoru %9.0 (Q1: 4.0 - Q3: 17.0), ortanca en yüksek benzerlik skorları Eşleşme Modu’nda  %2.0 (Q1: 1.0 - Q3: 3.0), Tüm Kaynaklar Modu’nda %3.0 (Q1: 2.0 - Q3: 6.0) bulundu. Ortanca toplam benzerlik skoru ve Tüm Kaynaklar Modu’ndan elde edilen en yüksek benzerlik skoru araştırma makalelerinde (sırasıyla p = 0.004 ve p = 0.017) ve İngilizce makalelerde (her ikisi için p < 0.001) daha yüksek saptandı.

Sonuç: 2017 ve 2020 yılları arasında TJSM'de yayınlanan makalelerin toplam benzerlik ve en yüksek eşleşme puanları, araştırma makaleleri ve İngilizce makaleler için anlamlı ölçüde daha yüksek saptandı.

Alıntı: Torgutalp SS, Ulkar B. Similarity analysis of articles published in the Turkish Journal of Sports Medicine. Turk J Sports Med. 2021;56(1):1-4 http://dx.doi.org/10.47447/tjsm.0001

Çıkar Çatışması

The authors declared no conflicts of interest with respect to authorship and/or publication of the article.

Finansal Destek

The authors received no financial support for the research and/or publication of this article.