p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Alper Kartal1, Esin Ergin1, Sercan Çayırlı2, Hasan Güngör2, Abraham Samuel Babu3

1Faculty of Sport Sciences, Aydın Adnan Menderes University, Aydın, Turkey
2Cardiology Department, Faculty of Medicine, Aydın Adnan Menderes University, Aydın, Turkey
3Department of Physiotherapy, Manipal Academy of Higher Education, Manipal College of Health Professions, Karnataka, India

Anahtar Sözcükler: Epikardiyal yağ dokusu, deri kıvrım kalınlığı, erkek futbolcular

Öz

Amaç: Epikardiyal yağ dokusu (EYD), kalbin etrafındaki viseral yağ oranı olarak tanımlanır. Deri kıvrım kalınlığı ve EYD klinikte viseral obezite tanısı için, araştırmalarda fiziksel performans belirlemede klinikte ve kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı sağlıklı profesyonel erkek futbolcularda deri altı yağ kıvrım kalınlığı ölçümüyle elde edilen vücut yağ yüzdesi (VYY) ile EYD kalınlığı arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma 20 profesyonel erkek futbolcu ile (ortalama yaş; 22.50±2.80 yıl) prospektif, kesitsel bir çalışma olarak yapılmıştır. Tüm hastaların antropometrik verileri elde edildikten sonra, deri altı yağ kıvrım kalınlığı deri kıvrımı ölçüm cihazı ile ölçülmüştür, EYD kalınlığı ise parasternal uzun eksen görünümü ile transtorasik ekokardiyografi aracılığıyla değerlendirilmiştir.

Bulgular: Ortalama beden kütle indeksi (BKİ) ile bel çevresi sırasıyla 22.81±2.1 kg/m2 ve 78.80±6.59 cm, EYD kalınlığı ile VYY ise 3.45±0.94 mm ve %10.89±4.04 olarak saptanmıştır. EYD kalınlığı, VYY ile istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon (r=0.518, p=0.019) göstermiştir. Ayrıca EYD kalınlığı ile bel çevresi, yaş, beden kütle indeksi (BKİ), vücut yüzey alanı da (VYA) istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon göstermiştir. EYD kalınlığı ile sistolik ve diyastolik kan basınçları arasında korelasyon saptanmamıştır.

Sonuç: Yapılan bu çalışma ile sağlıklı ve fiziksel uygunluğu olduğu düşünülen erkek futbolcularda da vücut yağ oranları ile EYD kalınlığı arasında ilişki olduğu gösterilmiştir.

Alıntı: Kartal A, Ergin E, Çayırlı S, Güngör H, Babu AS. Correlation of epicardial adipose tissue and skinfold thickness in professional male soccer players. Turk J Sports Med. 2021;56(1).44-7.; http://dx.doi.org/10.47447/tjsm.0473