p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Tuğba Kocahan1, Bihter Akınoğlu2, Banu Kabak1, Gökhan Deliceoğlu3, Erkan Tortu1, Adnan Hasanoğlu1

1Center of Athlete Training and Health Research, Department of Health Services, General Directorate of Sports, Ministry of Youth and Sports, Ankara, Turkey
2Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Faculty of Health Sciences, Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey
3Faculty of Sport Sciences, Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey

Anahtar Sözcükler: Solunum, postüral salınım, aerobik kapasite, fizyoloji, kano sporu

Öz

Amaç: Araştırmanın amacı, kano sporcularında solunum fonksiyonu, solunum kas kuvveti, postüral salınım ve aerobik kapasitenin incelenmesi ve durgunsu ile akarsu kano sporcularında bu parametrelerin karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, yaş ortalamaları 20.4±1.6 yıl olan, 15 durgunsu ve 19 akarsu kanosunda olmak üzere toplam 34 erkek kano sporcusu alındı. Sporcuları solunum fonksiyonu ve solunum kas kuvveti dijital spirometre ile, postüral salınımları Body Sway Modülü ile, aerobik kapasiteleri breath-by-breath otomatik taşınabilir gaz analiz sistemi ile belirlendi. Durgunsu ve akarsu kano sporcularından elde edilen değişkenlerin karşılaştırılmasında bağımsız gruplarda T-testi uygulandı. İstatistiksel hata düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.

Bulgular: Durgunsu ve akarsu kano sporcularının solunum fonksiyonu, inspiratuar kas kuvveti, ekspiratuar kas kuvveti, postüral salınım ve aerobik kapasiteleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlendi (p>0.05).

Sonuç: Çalışmadan elde edilen sonuçlar ışığında durgunsu ve akarsu kano sporcularında solunum fonksiyonu, solunum kas kuvveti, postüral salınım ve aerobik kapasitelerinin benzer olduğu belirlendi. Çalışmamızın sonuçları, kano sporcularında solunum fonksiyonu, solunum kas kuvveti, postüral salınım ve aerobik kapasitelerini arttırmaya yönelik antrenman programlarının gerekliliklerini tanımlamak için başlangıç referans değerleri olarak kullanılabilir.

Alıntı: Kocahan T, Akinoglu B, Kabak B, Deliceoglu G, Tortu E, Hasanoglu A. Sports performance analysis of canoeing athletes: Is there a difference between sprint and slalom canoeing?Turk J Sports Med. 2020;55(3):207-13.