p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Beyhan Özgür

School of Physical Education and Sports, Mardin Artuklu University, Mardin, Turkey

Anahtar Sözcükler: Badminton, antropometri, motorik özellik, performans

Öz

Amaç: Bu çalışmada, 10-14 yaş Türk badminton oyuncularının antropometrik ve motorik performans özelliklerinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya 35 farklı ilden 166 erkek ve 129 kız badmintoncu gönüllü olarak katıldı. Çalışma, U9, U11, U13 ve U15 Türkiye badminton şampiyonalarında yapıldı. Sporculara boy uzunluğu, kulaç uzunluğu, vücut ağırlığı ölçümleri, 20 m sürat, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, esneklik, sağlık topu atma, sırt kuvveti testleri uygulandı. Ayrıca anaerobik güç ve beden kütle indeksi değerleri hesaplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikleri (ortalama ve standart sapma) kullanıldı. Cinsiyetler arasındaki farkı karşılaştırmak için Mann Whitney-U ve bağımsız grup t-testi uygulandı.

Bulgular: Kız oyuncuların boy uzunluğu, kulaç uzunluğu, vücut ağırlığı, beden kütle indeksi, esneklik ve anaerobik güç değerleri 11 yaş grubunda erkeklerden anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). 12, 13 ve 14 yaşındaki erkek oyuncuların 20 m sürat, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, sağlık topu atma ve sırt kuvveti verileri kızlardan anlamlı olarak yüksekti (p<0.05).

Sonuç: Badmintoncuların antropometrik ve motorik performans kapasitelerinde en hızlı artışın olduğu dönem kızlarda 11, erkeklerde 12-13 yaşları olarak saptandı. Badmintoncularda daha iyi performans gelişimi için özellikle bu hızlı gelişim evrelerini dikkate alarak özgün antrenman programlarının hazırlanması önerilmektedir.

Alıntı: Ozgur B. Some anthropometric and motoric performance characterıstics of 10-14 years old turkish badminton players. Turk J Sports Med. 2020;55(3):222-30.