p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Canan Gönen Aydın1, Ali Öner2, Hanife Hale Hekim3, Aynur Sevgi Arslan4, Dilek Öztaş5, Yunus Emre Akman6

1Sports Medicine Division, Metin Sabancı Baltalimanı Bone Diseases Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Orthopedics And Traumatology Clinic, Metin Sabancı Baltalimanı Bone Diseases Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, Antalya Education and Research Hospital, University of Health Sciences, Antalya, Turkey
4Sports Medicine Division, Tepecik Education and Research Hospital, University of Health Sciences, İzmir, Turkey
5Department of Public Health,Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey
6Orthopedics And Traumatology Clinic, Florence Nightingale Hospital,İstanbul Bilim University, İstanbul, Turkey

Anahtar Sözcükler: Skolyoz, yüzme, radyoloji

Öz

Amaç: Yüzme skolyozun konservatif takip ve tedavisinde hastaların sıklıkla yönlendirildiği bir spor dalıdır. Bununla birlikte yüzücülerde de skolyoz prevelansını yüksek bildiren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada yüzücülerde adolesan idiyopatik skolyoz prevalansının saptanması, bu yüzücülerin takip edilerek radyolojik sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Hastanemiz spor hekimliği polikliniğine lisans yenileme nedeniyle başvuran yüzücülerin verileri geriye dönük olarak tarandı. Fizik muayenede Adam’s öne eğilme testi pozitif olarak saptanan hastalar radyolojik değerlendirmeye tabi tutuldu ve tüm omurga 2 yönlü ortoröntgenogram grafikleri ile değerlendirildi. Skolyoz tespit edilen sporcuların yüzme sporuna devam etmesi istenerek bir yıl sonra kontrole çağrıldı ve radyolojik olarak tekrar değerlendirildi.

Bulgular: Altı yüz yetmiş dokuz sporcunun verilerine ulaşıldı. Adam’s öne eğilme testi pozitif tespit edilen 28 (%0.4) hastanın [(11 erkek (%39), 17 kadın (%61); ortalama yaş 12.6 (minimum 10, maximum 17) yıl] tüm omurga 2 yönlü grafikleri değerlendirildi. Bu sporcuların yüzmeye devam etmesi istenerek 1 yıl sonra kontrole çağrıldı. Yüzmeye devam eden ve takipten çıkmayan 17 sporcu radyolojik olarak değerlendirildi. İlk ve takip radyografilerinde omurga sagittal ve koronal plan parametreleri ölçüldü. Bu parametreler istatiksel olarak karşılaştırıldı. İlk çekilen grafiklerinde ölçülen proksimal torasik, ana torasik eğrilik, ana lomber eğrilik ve torasik kifoz dereceleri ile bu parametrelerin takip grafiklerindeki dereceleri arasında istatistiksel olarak anlamlı artış tespit edildi (p<0.001, p<0.001, p<0.001 ve p<0.001 p=0.006) . Bununla birlikte ilk çekilen grafiklerde ölçülen lomber lordoz dereceleri ile takip grafiklerinde ölçülen dereceler arasında istatiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi (p=0.118).

Sonuç: Adolesan yüzücülerde skolyoz prevalansı %0.4 olarak tespit edildi. Yüzmenin 1 yıllık takip sonunda skolyozu olan yüzücülerde sagittal plana etkisinin olmadığı; bununla birlikte koronal planda da herhangi bir iyileşme veya sabit kalma sağlamadığı tespit edildi. Elde ettiğimiz sonuçlara göre yüzmenin skolyozun konservatif tedavisinde etkili olmadığını söyleyebiliriz.

Cite this article as: Gonen Aydin C, Oner A, Hekim HH, Arslan AS, Oztas D, Akman YE. The prevalence of scoliosis in adolescent swimmers and the effect of swimming on adolescent idiopathic scoliosis. Turk J Sports Med. 2020;55(3):200-6.