p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Aslı Ayan1, Aydan Örsçelik2

1Nuclear Medicine Department, Gülhane Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Turkey
2Sports Medicine Medicine Department, Gülhane Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Stres kırığı; Medial Tibial Stres Sendromu, rekreasyonel sporcu

Öz

Amaç: Alt ekstremite stres yaralanmaları, güçlü, tekrarlayan alt ekstremite antrenmanını içeren spor, rekreasyonel ve mesleki aktivitelere sık sık katılımı engelleyen orta ila şiddetli fonksiyonel kısıtlamalara neden olur. Bu çalışmanın amacı, fizik muayene ve radyonüklid görüntüleme ile tanı konan bilateral stres yaralanmalı olgularda tanı ve semptom süresi ile egzersiz süreleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntemler: İki taraflı bacak ağrısı olan ve bilateral stres yaralanmalası düşünülen, 19 - 35 yaşları arasında (3 kadın, 22 erkek) 25 hasta çalışmaya dahil edildi. Hasta anamnezleri, demografik bilgiler, ağrılı süre, haftada egzersiz süresi, kemik taraması ve SPECT / CT bulguları değerlendirildi. Stres yaralanması grupları, üç faz kemik taraması (TPBS) ve SPECT / CT görüntüleri ile fizik muayene bulgularına göre bilateral shin splint (SS), bilateral stres kırıkları (SF), shin splint ve stres kırıkları (SS + SF) olarak tanımlandı.
Bulgular: Gruplar arasında yaş ve semptom süresine göre istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (χ2 = 3,327, p = 0,344).
Sonuç: Bilateral stres yaralanması askeri personelde ve sporcularda nadir görülen bir durumdur. Egzersiz süresi bilateral stress yaralanması gelişiminde ana risk faktörü olabilir.

Alıntı: Ayan A, Orscelik A. Bilateral tibial stress injuries in recreational athletes of army. Turk J Sports Med. 2020;55(1):14-20.